OPG - Vereniging Overijssels Particulier Grondbezit

Vereniging Overijssels Particulier Grondbezit (OPG), verenigt de particuliere grondeigenaren in het buitengebied van Overijssel. Het gaat om landbouwgronden, bossen en natuur in een rijke schakering: een verweven landschap met een hoge biodiversiteit, gepositioneerd tussen de grootschalige landbouw en de grootschalige ‘wilde’ natuur. Het OPG is, naast de landbouw- en de natuurorganisaties, een belangrijke speler in het buitengebied.

Al eeuwenlang zorgen particulieren voor een aantrekkelijk en vitaal landelijk gebied. Dat doen zij met bezieling en ondernemerschap. Daadkrachtig, deskundig en maatschappelijk betrokken nemen zij de verantwoordelijkheid voor duurzame productie van voedsel en grondstoffen en voor behoud van het cultureel erfgoed en een rijke biodiversiteit.

FPGOPG is aangesloten bij de landelijke Federatie Particulier Grondbezit. FPG is dé vereniging voor particuliere eigenaren van grond in Nederland: landbouwgrond, bos- en natuurterreinen, oude en nieuwe landgoederen. De leden zijn verantwoordelijk voor ca. 200.000 hectare en leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage.

Bosrand

Belangenbehartiging

OPG behartigt de belangen van particuliere grondeigenaren in de provincie Overijssel. Wij zijn een kritische gesprekspartner voor het provinciebestuur en gemeenten en ook voor groene organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Overijssel, etc.

Duiventil Schoonheeten

Advisering en projecten

De medewerkers van OPG zijn professionele adviseurs op het gebied van landgoederen, natuur, subsidies, etc. Zij adviseren OPG-leden bij allerlei zaken en zij voeren projecten uit voor de provincie en andere organisaties in het buitengebied.

Verbinding

Verbinding

Door het regelmatig organiseren van excursies, lezingen en andere activiteiten zorgt OPG ervoor dat grondeigenaren elkaar kennen en van elkaar leren. De enorme diversiteit van onze leden zien wij daarbij als een groot voordeel.

Word lid van OPG!

Bent u grondeigenaar (min. 1 ha) en wilt u graag dat uw belangen in Zwolle én in Den Haag goed worden behartigd? Wilt u mede-eigenaren leren kennen? Wilt u uw kennis vergroten? Wilt u de diensten van de specialisten in onze staf gebruiken? Word dan lid van OPG/FPG!

OPG nieuwsberichten

OPG Project Landgoedbiotoop

OPG Project Landgoedbiotoop

In het nieuwe jaar start het OPG in samenwerking met Landschap Overijssel met het project “Methodiek landgoedbiotoop”.
Op de bij de omgevingsvisies behorende waardenkaart worden de grenzen van een landgoed hard aangehouden worden, waarbinnen alles wordt beschermd en erbuiten ‘niets’. In het project ontwikkelen we een methodiek van het toepassen van het principe van een invloedssfeer rondom een landgoed.

Lees meer...

OPG mededelingen en oproepen

OPG Agenda

Praktijkbijeenkomst Sensorisch Landschap

Praktijkbijeenkomst Sensorisch Landschap

Bent u onderdeel geweest van Sensorisch Landschap of bent u een beheerder die geïnteresseerd is in het monitoren van grondindicatoren in relatie tot bodemmanagement? In Januari worden twee bijeenkomsten georganiseerd om over de toegevoegde waarde van de indicatoren voor de grondgebruiker en -eigenaar te spreken, nu en in de toekomst.

Lees meer...