OPG oproepen en mededelingen

*NIEUW* Extensiveringsregeling N2000 gebieden 

30 januari 2024

In mei 2024 gaat een nieuwe extensiveringsregeling open die specifiek is bedoeld voor melkveehouders. Alle melkveehouderijen kunnen hieraan meedoen, ook biologische of biologisch-dynamische bedrijven. In Overijssel zijn er weinig veenweide gebieden maar wel veel N2000 Overgangsgebieden waar deze regeling van toepassing is. Op dit moment zijn diverse adviseurs in gesprek met agrariërs binnen een zone van 2,5 km van N2000 om hen te informeren en interesse te peilen. Belangrijk onderdeel is het verkennen of melkveehouders in een gebied gezamenlijk willen optrekken.

Hieronder de link naar de regeling met daaronder een samenvatting van de regeling:

> Samenwerking in veenweidegebieden en Natura 2000-overgangsgebieden (rvo.nl)

Bent u melkveehouder in (de buurt van) een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied? Dan kunt u samen met één of meer collega’s subsidie aanvragen voor extensivering. Inschrijven voor de regeling is mogelijk van 1 tot en met 31 mei 2024.

Hoogte van de subsidie

Vergoeding van de kosten voor extensivering in de jaren 2025 tot en met 2028:
– €1.680,- per hectare per jaar, voor bedrijven met een dierexcretie (= hoeveel kg N dierlijke mest) tussen 150 en 101 kilogram stikstof per hectare per bedrijf;
– €2.430,- per hectare per jaar, voor bedrijven met een dierexcretie tussen 100 en 51 kilogram stikstof per hectare per bedrijf.

Belangrijke voorwaarden

Iedere melkveehouder die aan de voorwaarden van de subsidieregeling van het ministerie van LNV voldoet of verwacht er in 2025 aan te kunnen voldoen, kan samen met één of meer collega’s een subsidieaanvraag indienen. Met de subsidieregeling wil het ministerie van LNV de reductie van stikstofuitstoot een stevig impuls geven. Een aantal belangrijke voorwaarden:
– Minimaal 80% grasland op het landbouwareaal (gerekend wordt met het landouwareaal conform uitvoeringsregeling GLB 2023);
– Minimaal 70% van de dierexcretie is afkomstig van melk- en kalfkoeien;
– 50% Van het landbouwareaal ligt binnen een 2,5 kilometerzone rondom een stikstofgevoelig N2000 gebied;
– Dierexcretie ligt tussen de 150 en 50 kilogram stikstof per hectare.
– Je gebruikt geen stikstofkunstmest;
– Je neemt deel aan een samenwerkingsverband met meerdere melkveehouders en mogelijk enkele andere partners waarbij er kennisuitwisseling is rondom het extensiveren van de bedrijfsvoering.

De regeling is niet onomkeerbaar. Dat wil zeggen, er zijn geen voorwaarden aan verbonden voor de fosfaatrechten, dieraantallen en de NBwet vergunning. Dit is een belangrijk verschil met de stoppersregelingen die een definitief karakter hebben.

Mogelijk zijn er pachters van landgoederen als ook de landgoederen zelf die hiervoor belangstelling hebben. Het OPG kan contact leggen met experts die kunnen doorrekenen of het doel van de regeling haalbaar is, hoeveel dieren er dan mogelijk zijn en welke subsidie eraan vastzit. Het is een interessante regeling voor melkveehouders die ruim grond onder het bedrijf hebben of bedrijven die van plan zijn minder vee te gaan houden met behoud van grond. Binnen een projectgebied is het idee veel aandacht te besteden aan hoe melkveehouders op een extensieve manier hun bedrijf op de lange termijn kunnen gaan houden. Dit door een kennisprogramma te ontwikkelen en het uitwisselen van ervaring met bedrijven die hier al langer mee bezig zijn.

Ook voor de grondeigenaren en verpachters is deze regeling goed om te beschouwen als alternatief voor de beëindigingsregelingen van het ministerie. Dit omdat de beëindigingsregelingen uitgaan van het ontnemen van productierechten, sloop van gebouwen, etc. De facto verlies van agrarisch rendement en daardoor een risico-element voor de landgoederen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met OPG secretariaat Machtelijn Pieters-Tempelman (m.tempelman@grondbezit.nl) of Joukje Bosch (j.bosch@grondbezit.nl).

> De volledige regeling op de site van RVO…