OPG Nieuwsbericht

Von Martels: duidelijkheid over bufferzones en overgangsgebieden PPLG Overijssel

4 april 2024

Naar aanleiding van een motie die in de vergadering van de Provinciale Staten van Overijssel op 27 maart is ingediend, reageert gedeputeerde van Landbouw Maurits von Martels in een persbericht op de onduidelijkheid die er nog steeds heerst over de bufferzones rondom beekdalen in het PPLG.
Hierin bevestigt von Martels dat deze vooraf vastgestelde bufferstroken niet per definitie van kracht worden langs elk beekdal in de plannen van het PPLG, maar dat er op basis van meetwaarden en onderzoek wordt gehandeld. Maatwerk dus.

Von Martels: ”De landbouw is de belangrijkste landgebruiker in de uitwerkingsgebieden en wij willen dat dat in de toekomst ook zo blijft. Niet op alle landbouwgronden in een uitwerkingsgebied zijn maatregelen nodig. De omvang van gebieden waar maatregelen nodig zijn wordt nu op basis van gezamenlijke feitelijke onderbouwing verder onderzocht. We werken dus niet met vooraf bepaalde bufferzones van 100 tot 250 meter zoals benoemd in het NPLG, maar houden vast aan onze Overijsselse aanpak door samen met betrokken partijen te werken aan het behalen van de doelen. Dat is per gebied maatwerk. ‘Onze aanpak omvat het gezamenlijk verkennen op basis van feiten, zoals ook benadrukt in het coalitieakkoord Schouder aan Schouder. In onder meer de koploperprojecten leren we door te doen en voeren we open gesprekken over de toekomst voor ons platteland. Daarbij is onderbouwing met gezamenlijk feitenonderzoek altijd ons uitgangspunt. We zoeken samen met grondeigenaren, waterschappen en andere experts naar de beste aanpak per uitwerkingsgebied; dus per overgangsgebied Natura2000 en per beekdal.’

Het Rijk verzoekt provincies via het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) om overgangsgebieden Natura2000 en bufferzones langs beekdalen (actieprogramma Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water) op te nemen in het Provinciale Programma Landelijk Gebied (PPLG). Von Martels: ‘In ons ontwerp PPLG Overijssel 2023 definiëren we deze gebieden als ‘uitwerkingsgebieden’. Hiervoor hebben we onder meer gebruik gemaakt van waterkwaliteitsgegevens van het waterschap. Uitwerkingsgebieden zijn zoekgebieden voor maatregelen die bijdragen aan natuurherstel, waterkwaliteit en emissiereductie.’

Bron: Duidelijkheid over bufferzones PPLG – Provincie Overijssel