Uitnodiging cursus ontwikkelen natuurlijk kruidenrijk grasland

Uitnodiging cursus ontwikkelen natuurlijk kruidenrijk grasland

Mei is de tijd dat de kruidenrijke graslanden waarop agrarisch natuurbeheer plaats vindt op hun mooist zijn. Dat is ook het moment om naar de ontwikkelstadia te kijken. Daarom organiseert Stawel (Stichting voor Duurzame Plattelandsontwikkeling Enschede) op...
Programma symposium klimaatbestendige landgoederen bekend

Programma symposium klimaatbestendige landgoederen bekend

De klimaatontwrichting is de grootste uitdaging waar we als mensheid ooit voor hebben gestaan. Vroeg of laat komt iedereen er mee in aanraking. Om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk tegen te beperken en ons voor te bereiden op een snel veranderend klimaat, voeren...
Tip: Webinarreeks Groen erfgoed

Tip: Webinarreeks Groen erfgoed

Groen erfgoed weerspiegelt in al zijn vormen en op verschillende schaalniveaus de steeds veranderende relatie tussen mens en natuur. Wat wordt er precies onder historisch groen verstaan en hoe gaat men er mee om? Welke waarden kennen we daaraan toe? Wat kunnen we...